АКТУАЛНО

ОБЯВА

BERKOVITSA-7О Б Щ И Н А  Б Е Р К О В И Ц А,  О Б Л А С Т  М О Н Т А Н А

            На основание член 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственостчл. 6, ал. 4 от Наредбата за управление, стопанисване и ползване на земите и горите от Общинския поземлен фонд, чл. 46, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с Решения  № 416 от Протокол № 18/25.01.2013 г. и № 470 от Протокол  № 19/22.02.2013 г.  на Общински съвет – Берковица и Заповед № РД-15-125 от 08.03.2013 г. на Кмета на Община Берковица

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

за отдаване под наем за срок до 5 години за индивидуално ползване-отглеждане на пасищни животни, на земеделски земи от Общинския поземлен фонд (ОПФ) в община Берковица, област Монтана, представляващи пасища и мери.

Търгът ще се проведе в стаята на съветника в Общинска администрация-Берковица със задължителното присъствие на кандидатите или упълномощени от тях лица, както следва:

1.1. на 21.03.2013 г.

 • за землище Берковица от 13.30 часа;
 • за землище село Бокиловци от 14.00 часа;
 • за землище село Гаганица от 14.30 часа;
 • за землище Комарево от 15.00 часа;
 • за землище село Мездрея от 15.30 часа;
 • за землище село Черешовица от 16.00 часа;
 • за землище село Ягодово от 16.30 часа.

1.2. на 22.03.2013 г.

 • за землище село Балювица от  10.00 часа;
 • за землище село Бистрилица от 10.30 часа;
 • за землище село Котеновци от 11.00 часа;
 • за землище село Лесковец от 11.30 часа;
 • за землище село Костенци от 13.00 часа;
 • за землище село Слатина от 13.30 часа.

            1. Обект на търга са земите от ОПФ, подробно описани по община, землища, имоти, начин на ползване, форма на отдаване (наем), срок за предоставяне, начална тръжна цена в списък (приложение 1), което е неразделна част от тази обява.

2.  Условия за участие. До участие в търга за отдаване под наем на общински мери и пасища за индивидуално ползване се допускат земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни в съответното землище и/или в съседни землища на територията на общината за всички или за отделни поземлени имоти в землищата, описани в списъка по т. 2.

3. Началната тръжна цена и размерът на депозита за участие в търга са определени с Решение № 209/18.05.2012 г. на Общински съвет – Берковица, във връзка със заповед  № РД 46-260/23.03.2012г. на Министъра на земеделието и храните (Обн. ДВ. бр. 34 от 04 май 2012 г.) и съгласно чл. 46, ал. 4, т. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. Размерът на депозита за участие в търга е както следва:

                    3.1. за ползване на пасища и мери – 20 % от началната тръжна цена, умножена по площта на имота;

            4.  Условия за плащане на цената на депозита. Плащанията се извършват в български лева, по банков път по сметка на Общинска администрация – Берковица (ОбА) в Уникредит Булбанк АД-Филиал Берковица,

BIC код на банката: UNCRBGSF.

IBAN: BG13UNCR70003301006351

или в стая 110-каса в сградата на ОбА-Берковица, етаж 1, пл. „Йордан Радичков” № 4.

5. Утвърждавам тръжни книжа за всеки един от изброените имоти. Документите за участие в търга се получават от Общинска администрация – Берковица, адрес: гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков” № 4, ет. 2, стая 213, срещу заплащане за всеки номер имот – обект на търга тръжни книжа в размер на 10 лева (десет лева) с ДДС в касата на Общинска администрация – Берковица /ЦУИГ/ всеки работен ден до 17.00 часа на 20.03.2013 г.

Кандидатите или упълномощени от тях лица са длъжни да извършат оглед на имота и се запознаят с вида на обекта, неговите характеристики и действителното му състояние към момента.

Броят на членовете на комисията по организация и провеждане на търга се състои от пет члена.

6. Място и срок за подаване на документите за участие в търга.             Документите за участие в търга и писмените предложения се представят пред комисията в деня и часа  на провеждането на търга в запечатан плик, след предварително входиране в Центъра за услуги и информация на гражданите (ЦУИГ) при Общинска администрация – Берковица, адрес: гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков” № 4, партер.

7. Информация за земите – обект на търга, е изложена на информационното табло в сградата на Общинска администрация – Берковица и на web site: https://berkovitsa.com/.

8.  При непровеждане на обявения публичен търг  ще бъде проведен втори публичен търг на 29.03.2013 г. от 10.00 часа, при същите условия, като  документите за участие в търга и писмените предложения се подават в запечатан плик пред комисията по търга в деня и часа, определени за втора дата на търга.

Общинска администрация – Берковица запазва правото си при техническа необходимост да промени мястото за провеждане на търга, за което подалите документи кандидати ще бъдат уведомени.

10. Мерите и пасищата за индивидуално ползване, останали свободни след провеждане на търга, се отдават под наем след провеждане на втори публично оповестен търг при същите условия, на желаещите да поемат задължението за поддържането им в добро земеделско и екологично състояние.

Димитранка Каменова

Кмет на Община Берковица

 Приложение 1

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on google
Google+
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

МОЖЕ БИ ВИ ИНТЕРЕСУВА И :

Актуални Новини

ДЕН НА КМЕТА

Днес се проведе първа среща на Кмета на Община Берковица Радослав Найденов с кметове и кметските наместници на населените места

ВИЖТЕ ОЩЕ »
ПОПУЛЯРНИ ЕТИКЕТИ
covid-19 (28) Кмет на Община Берковица (71) Къща музей "Иван Вазов" (12) МБАЛ БЕРКОВИЦА (12) МИГ Берковица и Годеч (31) НЧ "Иван Вазов - 1872" (20) ОП Региони в растеж (18) Образование (41) Община Берковица (709) Общинска администрация-Берковица (106) Общински съвет-Берковица (46) Обява (43) Природни забележителности (21) Проект енергийна ефективност (12) СУТ (17) административни услуги (13) берковица (20) вик берковица (27) град Берковица (35) дневен ред (21) заповед (16) заповеди на кмета (23) избори (19) изложба (13) кмет община берковица (22) конкурс (13) културни забележителности (17) музеен комплекс - Берковица (31) общинска администрация (56) обява община берковица (13) обявление (93) обявление отдел СУТ (42) отдел строителство (23) подробен устройствен план (16) поздравителен адрес (28) проект (15) противоепидемични мерки (27) редовна сесия (17) социални дейности (14) социални услуги (15) спорт (12) съобщение (20) туризъм (32) уведомление (17) услуги (13)
QR Code

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ - АКТУАЛНО

Запишете се за нашия Е-Бюлетин

Newsletter - Община Берковица

Имате Въпроси?
С радост ще Ви отговорим!

Facebook Twitter Email Pinterest linkedin WhatsApp WhatsApp Telegram Viber
Този уебсайт използва бисквитки за подобряване на посетителското преживяване. Използвайки уебсайта Вие се съгласявате с тяхното приложение в законовите рамки.