Община Берковица

ОБЯВА

opak2_logoОбщинският план за развитие на Община Берковица  през периода 2014 – 2020 г. беше приет с решение на Общински съвет Берковица  от 08 август 2014 година. В новия план са заложени приоритетите за развитие на общината и механизмите за тяхното постигане. Общинския план за развитие 2014 – 2020 г. беше разработен в рамките на проект „ПОДОБРЯВАНЕ ПРОЦЕСА НА ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКИ И ПОДГОТОВКА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА ”, Договор № 13-13-59/11.12.2013 год., сключен между община Берковица и Оперативна програма „Административен капацитет“.
Проектът се изпълнява от Община Берковица по Схема за безвъзмездна финансова помощ № BG051PO002/13/1.3-07, Подприоритет  1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”, Приоритетна ос І „Добро управление” по Оперативна програма „Административен капацитет” 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Като част от дейностите по проекта, бяха  разработи и приети от Общински съвет Берковица, правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на конкретни политики от общинска администрация Берковица.
С приключването на проекта ще бъдат създадени условия за Подобряване на процеса на разработване и прилагане на политики за местно и регионално развитие в община Берковица в ефективна координация и партньорство с всички заинтересовани страни.