Обяви

ОБЯВА

Съгласно Споразумение за съвместна работа с Община Вършец Вх.№203 от 15.06.2016 г., Община Берковица обявява свободни работни места във филиал на Семейно-консултативен център /СКЦ/ –  Берковица в гр.Вършец за следните длъжности:

 • Социален работник – 1бр.
 • Социален сътрудник – 1 бр.

Основни задължения:

Социален работник – работа по случай, работа в общността, мобилна социална работа, посредничество, застъпничество, насочване на деца и лица от етническите общности.

Социален сътрудник – идентифицира деца и семейства в риск чрез мобилна социална работа, установяване на първоначален контакт, поддържане на връзка, информиране, ориентиране, посредничество, дефиниране на проблемите и конкретните нужди;

Изисквания към кандидатите:

За длъжността „Социален работник“  се изисква завършено висше образование, минимална образователна степен  „бакалавър“ в специалностите „Социални дейности“ и „Социална педагогика“, „Педагогика“ , „Психология“;

За длъжността „Социален сътрудник” се изисква завършено средно образование.

 • Кандидатите трябва да имат нагласа и чувствителност към работа и общуване с деца и лица от различни етноси;
 • Да притежават емоционална зрялост;
 • Да притежават умения за екипна работа;
 • Приоритетно ще се одобряват кандидати, които имат и опит в работа в мултикултурна среда, както и желание за развитие на допълнителни умения;
 • Познания за социалните услуги, информираност за нормативната уредба в социалното подпомагане и социалните услуги;
 • Информираност и отношение към водещите тенденции в развитието на социалните услуги – деинституционализация на грижите за децата и превенция на отделянето на деца от семействата.

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление в свободен текст;
 • Автобиография;
 • Копие от диплома за завършено образование;
 • Сертификати и препоръки по желание на кандидата.

Начин и срокове на кандидатстване:

Кандидатите следва да подадат необходимите документи в Общинска администрация Вършец – в деловодството на първия етаж до 17.00 ч. на 06.07.2016 г. Документите се представят в запечатан, непрозрачен плик на вниманието на Кмета на община Вършец – инж. Иван Лазаров.

Начин на провеждане на подбора:

 1. Подбор на документи в срок до 08.07.2016 г.
 2. Интервю – ще се проведе с одобрените по документи кандидати на 12.07.2016 г.

С одобрените кандидати ще бъдат сключени трудови договори с определен срок до 31.01.2017 г. съгласно разпоредбите на Кодекса на труда.

За допълнителна информация:

Милен Гечовски –координатор за УНИЦЕФ за област Монтана -тел. 0889 962 656

и Анелия Маринова –ръководител Семейно-консултативен център Берковица-тел. 0887 003 406.