Обяви

ОБЯВА

В изпълнение разпоредбата на чл. 72б, ал. 3 от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ) и с оглед Заповед № 157 от 04.08.2016 г., на Директора на Областна дирекция „Земеделие” – Монтана, уведомявам всички собственици и ползватели, подали декларации, респ. заявления съгласно изискванията на  ППЗСПЗЗ за участие в процедурата по реда на Глава пета „А” Ползване на земеделските земи от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), както и всички заинтересовани лица, че заседанията на комисията по чл. 37в, ал. 1 ЗСПЗЗ за землищата на територията на Община Бeрковица ще се проведат в сградата на общинска администрация на общ.Берковица, както следва:

На 12.08.2016г. от 13.30ч. – за землищата на град Берковица, село Балювица, с.Бистрилица, с.Бокиловци, с.Боровци, с.Бързия, с.Гаганица, с.Замфирово, с.Комарево, с.Костенци, с.Котеновци, с.Лесковец, с.Мездрея, с.Песочница, с.Пърличево, с.Рашовица, с.Слатина, с.Черешовица и с.Ягодово

Настоящата обява следва да бъде оповестена на информационните табла на кметствата на територията на Община Берковица и в сградата на Общинска служба по земеделие – гр. Берковица. Същата да се публикува на интернет страниците на Община Берковица и на Областна дирекция „Земеделие” –гр. Монтана.

ЗАПОВЕД 157/ 04.08.2016 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” – Монтана за определяне на комисия за определяне на землищата на територията на Община Берковица

                         Председател на комисията по Заповед №157/05.08.2016г. /П/

05.08.2016 г.                                                         / гл. експерт  ОСЗ- гр.Берковица Т. Комарска /