Обяви

ОБЯВА

111ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

На основание  чл.91, ал.1 от Кодекса на труда  и Заповед РД-15-047/29.01.18 г. на Кмета на общината

ОБЯВЯВА                                               

Конкурс за заемане на длъжността „Директор“ на Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания  гр.Берковица, община Берковица, област Монтана.

І. Кратко описание на длъжността:      

Директорът на социалната услуга, Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания управлява всички дейности в услугата, която предоставя 24-часова грижа и подкрепа на деца лишени от родителска грижа. Основната цел на услугата е да гарантира спазването на правата на децата и да повиши качеството им на живот.

Длъжностната характеристика на конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите за запознаване  при подаване на документите.

ІІ. Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността:

 1. Да са български граждани;
 2. Да не са осъждани на лишаване от свобода с влязла в сила присъда за умишлено престъпление, да не са лишени от право да упражняват професията си и да не страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота или здравето на децата.
 3. Да не им е налагано дисциплинарно наказание „уволнение” по чл. 188, т.3 от КТ  и трудовото им правоотношение да не е било прекратявано на основание  чл.330, ал.2 ,т. 6 от КТ или на основание чл.328, ал. 1, т. 5  от КТ в едногодишен срок преди подаването на документите за конкурса, освен ако уволнението не е отменено като незаконно по надлежния ред.
 4. Да притежават диплома за завършена образователно-квалификационна степен на висшето  образование „бакалавър” или „магистър”.
 5. Да притежават специалност от професионално направление “Социални дейности”, „Социална педагогика“, „Психология“, „Здравен мениджмънт“, „Педагогика“, „Икономика” или друга специалност-хуманитарен профил.
 6. Да имат не по-малко от  3 (три) години трудов стаж и професионален опит.

ІІІ. Начин на провеждане на конкурса:

 1. Конкурсът се провежда в два етапа:

1.1. Допускане по документи;

1.2. Интервю.

 1. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността.

3.Недопуснатите до конкурс кандидати се уведомяват писмено за съображенията за отказа.

 1. Допуснатите до конкурс кандидати се уведомяват писмено за датата, часа на започване и мястото за провеждане на интервюто.
 2. Интервюто се провежда по определен график, като кандидатите се подреждат по азбучен ред.

6.Конкурсната комисия, преди започването на интервюто, запознава кандидатите със системата за определяне на резултатите.

 1. Комисията оценява кандидатите по следните критерии:

7.1. Компетентност, свързана с познаване и ползване на нормативните актове (разбиране и ползване на основните нормативни актове при изпълнение на задачите в рамките на длъжността директор на  социалната услуга, Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания).

7.2. Управленска компетентност (способност за формиране на цели, пътища за тяхното постигане и очаквани резултати, способност за разрешаване на проблеми, за вземане на управленски решения и за обосноваване на средства за тяхното осъществяване).

7.3. Организационна компетентност (способност за планиране и организиране на дейността и осигуряване на изпълнението на приоритетни задачи).

7.4. Комуникационна компетентност (умения да се отговаря конкретно, а не общо на въпросите; наличие на добър професионален изказ; умения за мотивиране и убеждаване)

ІV. Необходими документи за участие в конкурса:

 1. Заявление до кмета на община Берковица, с професионални мотиви за заемане на длъжността.
 2. Документ за самоличност ( копие).
 3. Професионална автобиография.

4.Документ за завършена степен и специалност на висшето образование

( копие).

5.Документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка и/или служебна книжка, осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ трудов и осигурителен стаж в чужбина (копия).

 1. Карта за предварителен медицински преглед (когато са изтекли повече от три месеца от последното прекратяване на трудовото/служебното правоотношение на кандидата)
 2. Бележка, че кандидатът не се води на диспансерен отчет за психично заболяване.
 3. Свидетелство за съдимост в срок на валидност (копие).

При подаването на документите се представят и оригиналите за сравняване.

Копията от представените документи трябва да са ясни и четливи.

Копията на документи, удостоверяващи трудов, служебен и/или осигурителен стаж трябва да съдържат всички попълнени страници от тях и да са оформени до датата на подаване на документите.

 1. Срок и място за подаване на документите:

Документите се подават в община Берковица, адрес: пл. „Йордан Радичков” № 4, Общинска администрация,  партер ЦУИГ, лице за контакт Юлия Евгениева тел.89120, в 30-дневен срок от публикуването на обявата за конкурса.