Актуални Новини

ОБЯВА

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 46, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решения № № 1136, 1137, 1143 от Протокол  № 59/30.03.2018 г. на Общински съвет  – Берковица и Заповед № РД-15-168/18.04.2018 г. на кмета на община Берковица

ОБЯВЯВА

 1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти – частна общинска собственост, както следва:

1.1. Поземлен имот с идентификатор 03928.515.49 (три хиляди деветстотин  двадесет и осем точка петстотин и петнадесет точка четиридесет и девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, площ: 584 кв.м. (петстотин осемдесет и четири квадратни метра), Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м), Номер по предходен план:  част от 2597, квартал: 19, парцел: част от І, адрес на поземления имот: град Берковица, кв. Раковица, ул. Пролет № 30, с начална тръжна цена в размер на 3910,00 лв. (три хиляди деветстотин и десет лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.

1.2. Поземлен имот с идентификатор 03928.515.90 (три хиляди деветстотин  двадесет и осем точка петстотин и петнадесет точка деветдесет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, площ: 260 кв.м. (двеста и шестдесет квадратни метра), Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м), Номер по предходен план:  квартал: 17, парцел: ІІ, адрес на поземления имот: град Берковица, кв. Раковица, ул. Лале, с начална тръжна цена в размер на 1740,00 лв. (хиляда седемстотин и четиридесет лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.

1.3. Поземлен имот с идентификатор 03928.209.1006 (нула три девет две осем точка две нула девет точка едно нула нула шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, одобрени със заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение на КККР, площ 1659 кв.м. (хиляда шестстотин петдесет и девет квадратни метра), Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Лозе, Категория на земята при неполивни условия: 9, Номер по предходен план: 03928.209.256, адрес на поземления имот: град Берковица, местност „Шалин дол“, с начална тръжна цена в размер на 1818,00 лева (хиляда осемстотин и осемнадесет лева).  Сделката не подлежи на облагане с ДДС.

 1. Публичният търг ще се проведе на 03.05.2018 г. в стаята на съветника в Общинска администрация-Берковица със задължителното присъствие на кандидатите или упълномощени от тях лица както следва:
 • За обект 1.1. от 10,30 часа;
 • За обект 1.2. от 11,00 часа;
 • За обект 1.3. от 11,30 часа.
 1. Условия за участие. В търга могат да участват физически или юридически лица.
 2. Началната тръжна цена е определена с Решения № № 1136, 1137, 1143 от Протокол № 59/30.03.2018 г.  на Общински съвет – Берковица.
 3. 5. Размерът на депозита за участие в търга е 10% от първоначалната тръжна цена, съгласно чл. 46, ал. 4, т. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, както следва:
 • За обект 1.1. – 391,00 лв. (триста деветдесет и един лева)  без ДДС;
 • За обект 1.2. – 174,00 лв. (сто седемдесет и четири лева) без ДДС;
 • За обект 1.3. – 181,10 лв. (сто осемдесет и един лева и десет стотинки) без ДДС.
 1. Условия за плащане на цената на депозита. Плащанията се извършват в български лева, по банков път по сметка на Общинска администрация – Берковица (ОбА) в Уникредит Булбанк АД-Филиал Берковица,

BIC код на банката: UNCRBGSF.

IBAN: BG13UNCR70003301006351

или в стая 110-каса в сградата на Общинска администрация-Берковица, етаж 1, пл. „Йордан Радичков” № 4.

 1. Утвърждавам тръжни книжа за всеки един от изброените имоти. Документите за участие в търга се получават от Общинска администрация – Берковица, адрес: гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков” № 4, ет. 1, стая 102, срещу заплащане за всеки номер имот – обект на търга тръжни книжа в размер на 99,91 лева (деветдесет и девет лева деветдесет и една стотинки) с ДДС в касата на Общинска администрация – Берковица /ЦУИГ/ всеки работен ден до 17.00 часа на 02.05.2018 г.. Кандидатите или упълномощени от тях лица са длъжни да извършат оглед на имота и се запознаят с вида на обекта, неговите характеристики и действителното му състояние към момента.

Броят на членовете на комисията по организация и провеждане на търга се състои от пет члена.

 1. Място и срок за подаване на документите за участие в търга. Документите за участие в търга се подават в Центъра за услуги и информация на гражданите (ЦУИГ) при Общинска администрация – Берковица, адрес: гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков” № 4, партер, всеки работен ден до 17.00 часа на 02.05.2018 г.
 2. Информация за имотите – обект на търга, е изложена на информационното табло в сградата на Общинска администрация – Берковица и на web site: http://berkovitsa.bg/.
 3. При непровеждане на обявения публичен търг ще бъде проведен втори публичен търг на 10.05.2018 г., при същите условия, като документите за участие се подават до 17.00 часа на 09.05.2018 г.. Общинска администрация – Берковица запазва правото си при техническа необходимост да промени мястото за провеждане на търга, за което подалите документи кандидати ще бъдат уведомени.

 

 

 

инж. Милчо Доцов   /п/                                                                     

Кмет на община Берковица