Актуални Новини

ОБЯВА

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 46, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решения № 1220 от Протокол  № 62/25.05.2018 г. на Общински съвет  – Берковица и Заповед № РД-15-233/11.06.2018 г. на кмета на община Берковица

ОБЯВЯВА

  1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост: Поземлен имот с идентификатор 07510.301.489 (нула седем пет едно нула точка три нула едно точка четири осем девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Бързия, община Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-76/15.07.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, Последно изменение със заповед: 18-3281-24.04.2018 г. на началника на СГКК-Монтана, площ: 719 кв.м. (седемстотин и деветнадесет квадратни метра), Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м), Номер по предходен план: 739, квартал: 63, парцел: І, адрес на поземления имот: с. Бързия, с начална тръжна цена в размер на 4340,00 лв. (четири хиляди триста и четиридесет лева).  Сделката подлежи на облагане с ДДС.
  2. Публичният търг ще се проведе на 20.06.2018 г. от 09,30 часа в стаята на съветника в Общинска администрация-Берковица със задължителното присъствие на кандидатите или упълномощени от тях лица както следва:
  3. Условия за участие. В търга могат да участват физически или юридически лица.
  4. Началната тръжна цена е определена с Решения № 1220 от Протокол № 62/25.05.2018 на Общински съвет – Берковица.
  5. 5. Размерът на депозита за участие в търга е 10% от първоначалната тръжна цена – 434,00 лв. (четиристотин тридесет и четири лева) без ДДС, съгласно чл. 46, ал. 4, т. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
  6. Условия за плащане на цената на депозита. Плащанията се извършват в български лева, по банков път по сметка на Общинска администрация – Берковица (ОбА) в Уникредит Булбанк АД-Филиал Берковица,

BIC код на банката: UNCRBGSF.

IBAN: BG13UNCR70003301006351

или в стая 110-каса в сградата на Общинска администрация-Берковица, етаж 1, пл. „Йордан Радичков” № 4.

  1. Утвърждавам тръжни книжа за имота. Документите за участие в търга се получават от Общинска администрация – Берковица, адрес: гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков” № 4, ет. 1, стая 102, срещу заплащане за имота-обект на търга тръжни книжа в размер на (сто шестдесет и седем лева седемдесет и четири стотинки) с ДДС в касата на Общинска администрация – Берковица /ЦУИГ/ всеки работен ден до 17.00 часа на 19.06.2018 г.. Кандидатите или упълномощени от тях лица са длъжни да извършат оглед на имота и се запознаят с вида на обекта, неговите характеристики и действителното му състояние към момента.

Броят на членовете на комисията по организация и провеждане на търга се състои от пет члена.

  1. Място и срок за подаване на документите за участие в търга. Документите за участие в търга се подават в Центъра за услуги и информация на гражданите (ЦУИГ) при Общинска администрация – Берковица, адрес: гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков” № 4, партер, всеки работен ден до 17.00 часа на 19.06.2018 г.
  2. Информация за имотите – обект на търга, е изложена на информационното табло в сградата на Общинска администрация – Берковица и на web site: http://berkovitsa.bg/.
  3. При непровеждане на обявения публичен търг ще бъде проведен втори публичен търг на 27.06.2018 г., при същите условия, като документите за участие се подават до 17.00 часа на 26.06.2018 г.. Общинска администрация – Берковица запазва правото си при техническа необходимост да промени мястото за провеждане на търга, за което подалите документи кандидати ще бъдат уведомени.

 

инж. Милчо Доцов  /п/                                                             

Кмет на община Берковица