Актуални Новини

ОБЯВА

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРКОВИЦА

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 46, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решения № № 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425 от Протокол  № 71/30.11.2018 г. на Общински съвет  – Берковица и Заповед № РД-15-541/17.12.2018 г. на кмета на община Берковица

ОБЯВЯВА

 1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти – частна общинска собственост, както следва:

1.1. Поземлен имот с идентификатор 03928.512.616 (три хиляди деветстотин  двадесет и осем точка петстотин и дванадесет точка шестстотин и шестнадесет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, площ: 685 кв.м. (шестстотин осемдесет и пет квадратни метра), Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м), Номер по предходен план:  квартал: 199, парцел: ІХ, адрес на поземления имот: град Берковица, ул. Казаните № 10-Б, с начална тръжна цена в размер на 5590,00 лв. (пет хиляди петстотин  и деветдесет) лева Сделката подлежи на облагане с ДДС.

1.2. Поземлен имот с идентификатор 03928.512.617 (три хиляди деветстотин  двадесет и осем точка петстотин и дванадесет точка шестстотин и седемнадесет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, площ: 596 кв.м. (петстотин деветдесет и шест квадратни метра), Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м), Номер по предходен план:  квартал: 199, парцел: Х, адрес на поземления имот: град Берковица, ул. Казаните № 10-В, с начална тръжна цена в размер на 4845,00 лв. (четири хиляди осемстотин четиридесет и пет лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.

1.3. Поземлен имот с идентификатор 03928.512.618 (три хиляди деветстотин  двадесет и осем точка петстотин и дванадесет точка шестстотин и осемнадесет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, площ: 504 кв.м. (петстотин и четири квадратни метра), Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м), Номер по предходен план:  квартал: 199, парцел: ХІ, адрес на поземления имот: град Берковица, ул. Казаните № 10-Г, с начална тръжна цена в размер на 4113,00 лв. (четири хиляди сто и тринадесет лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.

1.4. Поземлен имот с идентификатор 03928.515.134 (нула три девет две осем точка пет едно пет точка едно три четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, площ: 863 кв.м. (осемстотин шестстотин и три квадратни метра), Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м), Номер по предходен план: квартал: 15, парцел: Х, ХІ, адрес на поземления имот: град Берковица, кв. Раковица, ул. Лале, с начална тръжна цена в размер на 5780,00 лв. (пет хиляди седемстотин и осемдесет лева).  Сделката подлежи на облагане с ДДС.

1.5. Поземлен имот с идентификатор 03928.515.257 (нула три девет две осем точка пет едно пет точка две пет седем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, площ: 466 кв.м. (четиристотин шестдесет и шест квадратни метра), Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м), Номер по предходен план: 2863, квартал: 5, парцел: ХІ, адрес на поземления имот: град Берковица, кв. Раковица, ул. Мир № 48, с начална тръжна цена в размер на 3120,00 лв. (три хиляди сто и двадесет лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.

1.6. Поземлен имот с идентификатор 03928.515.265 (нула три девет две осем точка пет едно пет точка две шест пет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, площ: 375 кв.м. (триста седемдесет и пет квадратни метра), Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м), Номер по предходен план: 2759, квартал: 5, парцел: ХVІІ, адрес на поземления имот: град Берковица, кв. Раковица, ул. Иглика № 23, с начална тръжна цена в размер на 2510,00 лв. (две хиляди петстотин и десет лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.

1.7. Поземлен имот с идентификатор 03928.515.386 (нула три девет две осем точка пет едно пет точка три осем шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, площ: 549 кв.м. (петстотин четиридесет и девет квадратни метра), Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м), Номер по предходен план: 2800, квартал: 9, адрес на поземления имот: град Берковица, кв. Раковица, ул. Чайка № 12, с начална тръжна цена в размер на 3680,00 лв. (три хиляди шестстотин и осемдесет лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.

1.8. Поземлен имот с идентификатор 03928.515.416 (нула три девет две осем точка пет едно пет точка четири едно шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, площ: 379 кв.м. (триста седемдесет и девет квадратни метра), Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м), Номер по предходен план: квартал: 8, парцел: ХІІ, адрес на поземления имот: град Берковица, кв. Раковица, ул. Усим Керим, с начална тръжна цена в размер на 2540,00 лв. (две хиляди петстотин и четиридесет лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.

1.9. Поземлен имот с идентификатор 03928.515.419 (нула три девет две осем точка пет едно пет точка четири едно девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, площ: 366 кв.м. (триста шестдесет и шест квадратни метра), Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м), Номер по предходен план: квартал: 8, парцел: ХІІІ, адрес на поземления имот: град Берковица, кв. Раковица, ул. Чайка, с начална тръжна цена в размер на 2450,00 лв. (две хиляди четиристотин и петдесет лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.

 1. Публичният търг ще се проведе на 28.12.2018 г. в стаята на съветника в Общинска администрация-Берковица със задължителното присъствие на кандидатите или упълномощени от тях лица както следва:
 • За обект 1.1. от 09,00 часа;
 • За обект 1.2. от 09,15 часа;
 • За обект 1.3. от 09,30 часа;
 • За обект 1.4. от 10,00 часа;
 • За обект 1.5. от 10,15 часа;
 • За обект 1.6. от 10,30 часа;
 • За обект 1.7. от 10,45 часа;
 • За обект 1.8. от 11,00 часа;
 • За обект 1.9. от 11,15 часа;
 1. Условия за участие. В търга могат да участват физически или юридически лица.
 2. Началната тръжна цена е определена с Решения № № 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425 от Протокол  № 71/30.11.2018 г. на Общински съвет – Берковица.
 3. 5. Размерът на депозита за участие в търга е 10% от първоначалната тръжна цена, съгласно чл. 46, ал. 4, т. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, както следва:
 • За обект 1.1. – 559,00 лв. (петстотин петдесет и девет лева)  без ДДС;
 • За обект 1.2. – 484,50 лв. (четиристотин осемдесет и четири лева и петдесет стотинки) без ДДС;
 • За обект 1.3. – 411,30 лв. (четиристотин и единадесет лева и тридесет стотинки) без ДДС;
 • За обект 1.4. – 578,00 лв. (петстотин седемдесет и осем лева) без ДДС;
 • За обект 1.5. – 312,00 лв. (триста и дванадесет лева) без ДДС;
 • За обект 1.6. – 251,00 лв. (двеста петдесет и един лева) без ДДС;
 • За обект 1.7. – 368,00 лв. (триста шестдесет и осем лева) без ДДС;
 • За обект 1.8. – 254,00 лв. (двеста петдесет и четири лева) без ДДС;
 • За обект 1.9. – 245,00 лв. (двеста четиридесет и пет лева) без ДДС.
 1. Условия за плащане на цената на депозита. Плащанията се извършват в български лева, по банков път по сметка на Общинска администрация – Берковица (ОбА) в Уникредит Булбанк АД-Филиал Берковица,

BIC код на банката: UNCRBGSF.

IBAN: BG13UNCR70003301006351

или в стая 110-каса в сградата на Общинска администрация-Берковица, етаж 1, пл. „Йордан Радичков” № 4.

 1. Утвърждавам тръжни книжа за всеки един от изброените имоти и проекто-договора. Документите за участие в търга се получават от Общинска администрация – Берковица, адрес: гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков” № 4, ет. 1, стая 102, срещу заплащане за всеки номер имот – обект на търга тръжни книжа в размер на 66,88 лева (шестдесет и шест лева осемдесет и осем стотинки) с ДДС в касата на Общинска администрация – Берковица /ЦУИГ/ всеки работен ден до 17.00 часа на 27.12.2018 г.. Кандидатите или упълномощени от тях лица са длъжни да извършат оглед на имота и се запознаят с вида на обекта, неговите характеристики и действителното му състояние към момента.

Броят на членовете на комисията по организация и провеждане на търга се състои от пет члена.

 1. Място и срок за подаване на документите за участие в търга. Документите за участие в търга се подават в Центъра за услуги и информация на гражданите (ЦУИГ) при Общинска администрация – Берковица, адрес: гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков” № 4, партер, всеки работен ден до 17.00 часа на 27.12.2018 г.
 1. Информация за имотите – обект на търга, е изложена на информационното табло в сградата на Общинска администрация – Берковица и на web site: https://berkovitsa.bg/.
 1. При непровеждане на обявения публичен търг ще бъде проведен втори публичен търг на 04.01.2019 г., при същите условия, като документите за участие се подават до 17.00 часа на 03.01.2019 г.. Общинска администрация – Берковица запазва правото си при техническа необходимост да промени мястото за провеждане на търга, за което подалите документи кандидати ще бъдат уведомени.

 

инж. Милчо Доцов  /п/                                                                      

Кмет на община Берковица