АКТУАЛНО

ОБЯВА

logo-3

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 46, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решения № № 1547,1548,1549, 1550 от Протокол  № 77/29.03.2019 г. на Общински съвет  – Берковица  на Общински съвет  – Берковица и Заповед № РД-15-181/17.04.2019 г. на кмета на община Берковица

ОБЯВЯВА

 1. Публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти – частна общинска собственост, както следва:

1.1. Поземлен имот с идентификатор 03928.201.61 (нула три девет две осем точка две нула едно точка шест едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, одобрени със заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: 18-6048-04.08.2015 г. на началник на СГКК-Монтана, площ 218 кв.м. (двеста и осемнадесет квадратни метра), Трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Категория на земята при неполивни условия: 6, Номер по предходен план: 03928.201.61, адрес на поземления имот: град Берковица, местност Раковица , с начална тръжна цена в размер на 470,00 лева (четиристотин и седемдесет лева). Сделката не подлежи на облагане с ДДС.

1.2.  Поземлен имот с идентификатор 03928.515.160 (нула три девет две осем точка пет едно пет точка едно шест нула) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, площ: 667 кв.м. (шестстотин шестдесет и седем квадратни метра), Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване:  Ниско застрояване (до 10м), Номер по предходен план: квартал: 18а, парцел: І,  адрес на поземления имот:  град Берковица, кв. Раковица,  ул. Първи май, с начална тръжна цена в размер на 4470,00 лв. (четири хиляди четиристотин и седемдесет лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.

1.3. Поземлен имот с идентификатор 03928.515.401 (нула три девет две осем точка пет едно пет точка четири нула едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-84/09.09.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, площ: 330 кв.м. (триста и тродесет квадратни метра), Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м), Номер по предходен план: квартал: 10, парцел: І,  адрес на поземления имот: град Берковица, кв. Раковица, с начална тръжна цена в размер на 2210,00 лв. (две хиляди двеста и десет лева). Сделката подлежи на облагане с ДДС.

1.4. 1150/1955 (хиляда сто и петдесет върху хиляда деветстотин петдесет и пет) идеални части от Поземлен имот с идентификатор 30301.301.102 (три нула три нула едно точка три нула едно точка едно нула две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Замфирово, община Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-563/25.10.2017 г. на изпълнителен директор на АГКК, Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, целия с обща площ: 1955 кв.м. (хиляда деветстотин петдесет и пет квадратни метра), Трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м), Номер по предходен план: квартал: 18, парцел: VІІ, адрес на поземления имот: село Замфирово, ул. „Замфир Попов“, съседи: 30301.301.737, 30301.301.103, 30301.301.694, 30301.301.117, ведно с построените в него сгради:  Сграда с идентификатор 30301.301.102.1 (три нула три нула едно точка три нула едно точка едно нула две точка едно), по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Замфирово, община Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-563/25.10.2017 г. на изпълнителен директор на АГКК, Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 30301.301.102, застроена площ: 360 кв.м. (триста и шестдесет квадратни метра), брой етажи: 1, Предназначение: Сграда със смесено предназначение, номер по предходен план: няма, адрес на сградата: село Замфирово, ул. „Замфир Попов“ и Сграда с идентификатор 30301.301.102.2 (три нула три нула едно точка три нула едно точка едно нула две точка две), по кадастралната карта и кадастралните регистри на село Замфирово, община Берковица, област Монтана, одобрени със Заповед РД-18-563/25.10.2017 г. на изпълнителен директор на АГКК, Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 30301.301.102, застроена площ: 17 кв.м. (седемнадесет квадратни метра), брой етажи: 1, Предназначение: Сграда за битови услуги, номер по предходен план: няма, адрес на сградата: село Замфирово, ул. „Замфир Попов“, с начална тръжна цена в размер на 38000,00 лева (тридесет и осем хиляди лева). Сделката подлежи на частично облагане с ДДС.

 1. Публичният търг ще се проведе на 23.04.2019 г. в стаята на съветника в Общинска администрация-Берковица със задължителното присъствие на кандидатите или упълномощени от тях лица както следва:
 • За обект 1.1. от 09,00 часа;
 • За обект 1.2. от 09,15 часа;
 • За обект 1.3. от 09,30 часа;
 • За обект 1.4. от 09,45 часа.
 1. Условия за участие. В търга могат да участват физически или юридически лица.
 2. Началната тръжна цена е определена с Решение № 1549 за ПИ 03928.201.61-470,00 лв., Решение № 1547 за ПИ 03928.515.160-4470,00 лв., Решение № 1548 за ПИ 03928.515.401-2210,00 лв., Решение № 1550 за ПИ 30301.301.102-38000,00 лв. от Протокол № 77/29.03.2019 г. на Общински съвет – Берковица.
 3. 5. Размерът на депозита за участие в търга е 10% от първоначалната тръжна цена, съгласно чл. 46, ал. 4, т. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, както следва:
 • За обект 1.1. –    47,00 лв. (четиридесет и седем лева) без ДДС;
 • За обект 1.2. –  447,00 лв. (четиристотин четиридесет и седем лева) без ДДС;
 • За обект 1.3. –  221,00 лв. (двеста двадесет и един лева) без ДДС;
 • За обект 1.4. –3800,00 лв. (три хиляди и осемстотин лева) без ДДС.
 1. Условия за плащане на цената на депозита. Плащанията се извършват в български лева, по банков път по сметка на Общинска администрация – Берковица (ОбА) в Уникредит Булбанк АД-Филиал Берковица,

BIC код на банката: UNCRBGSF.

IBAN: BG13UNCR70003301006351

или в стая 110-каса в сградата на Общинска администрация-Берковица, етаж 1, пл. „Йордан Радичков” № 4.

 1. Утвърждавам тръжни книжа за всеки един от изброените имоти и проекто-договара. Документите за участие в търга се получават от Общинска администрация – Берковица, адрес: гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков” № 4, ет. 1, стая 102, срещу заплащане за всеки номер имот – обект на търга тръжни книжа в размер на 108,58 лева (сто и осем лева петдесет и осем стотинки) с ДДС в касата на Общинска администрация – Берковица /ЦУИГ/ всеки работен ден до 17.00 часа на 22.04.2019 г.. Кандидатите или упълномощени от тях лица са длъжни да извършат оглед на имота и се запознаят с вида на обекта, неговите характеристики и действителното му състояние към момента.

Броят на членовете на комисията по организация и провеждане на търга се състои от пет члена.

 1. Място и срок за подаване на документите за участие в търга. Документите за участие в търга се подават в Центъра за услуги и информация на гражданите (ЦУИГ) при Общинска администрация – Берковица, адрес: гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков” № 4, партер, всеки работен ден до 17.00 часа на 22.04.2019 г.
 2. Информация за имотите – обект на търга, е изложена на информационното табло в сградата на Общинска администрация – Берковица и на web site: http://berkovitsa.bg/.
 3. При непровеждане на обявения публичен търг ще бъде проведен втори публичен търг на 30.04.2019 г., при същите условия, като документите за участие се подават до 17.00 часа на 25.04.2019 г.. Общинска администрация – Берковица запазва правото си при техническа необходимост да промени мястото за провеждане на търга, за което подалите документи кандидати ще бъдат уведомени.

инж. Милчо Доцов    /П/                                                                     

Кмет на община Берковица

 

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on google
Google+
Share on pinterest
Pinterest
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email

МОЖЕ БИ ВИ ИНТЕРЕСУВА И :

Лого Община Берковица
Актуални Новини

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОТДЕЛ „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА ОБЯВЛЕНИЕизх.Nо УОСГ-70-00-544 (2) от 24.03.2023 г. Дирекция „Специализирана администрация”, отдел „СУТ”– Берковица на основание чл. 129,

ВИЖТЕ ОЩЕ »
Лого Община Берковица
Актуални Новини

СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ПАРАГРАФ 4, АЛ. 2 ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ НА ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА /ЗУТ/

На вниманието наИрена Тодорова, гр. Монтана, бул. “Трети март”, вх. В, ет. 3, ап. 9Илонка Иванова, гр. Монтана, ж.к. ,,Младост“,

ВИЖТЕ ОЩЕ »
Лого Община Берковица
Актуални Новини

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОТДЕЛ „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА ОБЯВЛЕНИЕизх.Nо УОСГ-94-00-3494 (5) от 06.03.2023 г. Дирекция „Специализирана администрация”, отдел „СУТ”– Берковица на основание чл. 128,

ВИЖТЕ ОЩЕ »
Лого Община Берковица
Актуални Новини

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОТДЕЛ „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА ОБЯВЛЕНИЕизх.Nо УОСГ-94-00-3096 (7) от 02.03.2023 г. Дирекция „Специализирана администрация”, отдел „СУТ”– Берковица на основание чл. 129,

ВИЖТЕ ОЩЕ »
ПОПУЛЯРНИ ЕТИКЕТИ
covid-19 (28) Бюджет (7) Кмет на Община Берковица (22) ЛПГ (7) МИГ Берковица и Годеч (7) Образование (41) Община Берковица (344) Общинска администрация-Берковица (28) Общински съвет-Берковица (23) Обява (12) Природни забележителности (21) СУТ (17) административни услуги (13) берковица (15) ваканция&спа експо (7) велислав захариев (6) детски градини (7) дневен ред (8) заповед (10) заповеди на кмета (23) избори (8) избори за Народно събрание (7) кмет берковица (8) кмет община берковица (8) конкурс (9) културни забележителности (17) общинска администрация (54) общински съвет - берковица (6) обява община берковица (7) обявление (63) основни училища (8) отдел строителство (18) поздравителен адрес (18) проект (10) противоепидемични мерки (27) редовна сесия (8) социални дейности (14) социални услуги (9) спорт (12) спортни клубове (11) съветници (8) съобщение (10) туризъм (32) услуги (13) училища в Община Берковица (7)
QR Code

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ - АКТУАЛНО

МТИ Културен туризъм - Велико Търново
Актуални Новини

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА СЕ ПОДГОТВЯ ЗА ИЗЛОЖЕНИЕТО “КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ” ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

От 20-23 април 2023 година, Община Берковица ще вземе участие в Международно туристическо изложение “Културен туризъм” във Велико Търново. Презентирането

ВИЖТЕ ОЩЕ »
Избори 2023
Актуални Новини

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с изборите за народни представители на 2 април 2023 г., уведомяваме избирателите с постоянен адрес в квартал “Беговица”,

ВИЖТЕ ОЩЕ »
Лого Община Берковица
Актуални Новини

СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ПАРАГРАФ 4, АЛ. 2 ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ НА ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА /ЗУТ/

На вниманието наИрена Тодорова, гр. Монтана, бул. “Трети март”, вх. В, ет. 3, ап. 9Илонка Иванова, гр. Монтана, ж.к. ,,Младост“,

ВИЖТЕ ОЩЕ »

Запишете се за нашия Е-Бюлетин

Newsletter - Община Берковица

Имате Въпроси?
С радост ще Ви отговорим!

Facebook Twitter Email Pinterest linkedin WhatsApp WhatsApp Telegram Viber
Този уебсайт използва бисквитки за подобряване на посетителското преживяване. Използвайки уебсайта Вие се съгласявате с тяхното приложение в законовите рамки.