Обяви

ОБЯВА

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРКОВИЦА

3500 Берковица, обл. Монтана, пл. “Йордан Радичков” 4, тел: 0953 / 88 400

 На основание член 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 46, ал. 1, 2, 3 и 4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Решение № 228 от Протокол № 9/22.06.2012 година на Общински съвет – Берковица
 ОБЯВЯВА  ПУБЛИЧЕН   ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ


 за продажба на имот – частна общинска собственост: Урегулиран поземлен имот (УПИ) ІІ в квартал 12 с площ от 2676 м²-две хиляди шестстотин седемдесет и шест квадратни метра „За комплексно обществено обслужване” по регулационния плана на село Комарево, община Берковица. Търгът ще се проведе на 23.07.2012 г. от 13,00 часа в стаята на съветника в Общинска администрация-Берковица със задължителното присъствие на кандидатите или упълномощени от тях лица.

2. Условия за участие. В търга могат да участват физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани по Търговския закон.

3. Началната тръжна цена е в размер на 8375,88 лева (осем хиляди триста седемдесет и пет лева и осемдесет и осем стотинки). Сделката подлежи на облагане с ДДС. Размерът на депозита за участие в търга е 10% от първоначалната тръжна цена

4.  Условия за плащане на цената на депозита. Плащанията се извършват в български лева, по банков път по сметка на Общинска администрация – Берковица (ОбА) в Уникредит Булбанк АД-Филиал Берковица,

BIC код на банката: UNCRBGSF.

IBAN: BG13UNCR70003301006351

или в стая 110-каса в сградата на ОбА-Берковица, етаж 1, пл. „Йордан Радичков” № 4.

5. Документите за участие в търга се получават от Общинска администрация – Берковица, адрес: гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков” № 4, ет. 1, стая 102, срещу заплащане в размер на 144,00 лева (сто четиридесет и четири лева) с ДДС в касата на Общинска администрация – Берковица /ЦУИГ/ всеки работен ден до 17.00 часа на 20.07.2012 г.. Кандидатите или упълномощени от тях лица са длъжни да извършат оглед на имота и се запознаят с вида на обекта, неговите характеристики и действителното му състояние към момента.

6. Място и срок за подаване на документите за участие в търга. Документите за участие в търга се подават в Центъра за услуги и информация на гражданите (ЦУИГ) при Общинска администрация – Берковица, адрес: гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков” № 4, партер, всеки работен ден до 17.00 часа на 20.07.2012 г..

7. Информация за обект на търга, е изложена на информационното табло в сградата на Общинска администрация – Берковица  и на web site: https://berkovitsa.bg/.

8. При непровеждане на обявения публичен търг ще бъде проведен втори публичен търг на 30.07.2012 г., при същите условия, като документите за участие се подават до 17,00 часа на 27.07.2012г.. Общинска администрация – Берковица запазва правото си при техническа необходимост да промени мястото за провеждане на търга, за което подалите документи кандидати ще бъдат уведомени.

 

Димитранка Каменова

Кмет на Община Берковица

 

Вашият коментар