Актуални Новини, Новини

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН ПРОЕКТ ЗА ЧАСТИЧНО ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

Лого - Община Берковица

На основание чл. 127, ал. 1 от ЗУТ, уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица, че е организирано обществено обсъждане на Проект за изменение на ОУП на Община Берковица за ПИ 07510.50.38 по КК и КР на с. Бързия, общ. Берковица, местност Равнище с цел промяна предназначението на имота от земеделска земя в имот с устройствен режим с допустима промяна на предназначението ,,Водни площи“.
Срещата ще се проведе на 31.08.2022 г. от 10:00 часа в Заседателната зала на Община Берковица.
Проектът за изменение на ОУП е предоставен в стая 112 на Общинска администрация – Берковица и е на разположение на заинтересованите лица всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа.