Актуални Новини, Новини

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН ПРОЕКТ ЗА ЧАСТИЧНО ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

Община Берковица

На основание чл. 127, ал.1 от ЗУТ, уведомяваме всички заинтересовани физически и юридически лица, че е организирано обществено обсъждане на Проект за изменение на ОУП на гр. Берковица за част от УПИ I, кв. 1 по регулационния план на ж.к. Изгрев /ПИ с идентификатор 03928.513.308 по КК и КР на гр. Берковица/.
Срещата ще се проведе на 19.05.2022 г. от 10:00 часа в Заседателната зала на Община Берковица.
Проектът за изменение на ОУП е предоставен в стая 112 на Общинска администрация – гр. Берковица и е на разположение на заинтересованите лица всеки работен ден от 09:00 до 17:00 часа.