Новини, Обяви

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНЦЕСИЯ

С обявление № 2/13.04.2017 г. , публикувано на електронната страница на Държавен вестник, Община Берковица обявява открита процедура за предоставяне на концесия за услуга язовир Широка поляна находящ се в землището на гр.Берковица, м. „Широка поляна”, имот с идентификатор 03928.184.5, с площ от 13,192 дка, публична общинска собственост съгласно АПОС №670/08.01.2013 г. на Община Берковица .

Документация за участие се закупува всеки работен ден до 17:00 часа на 18.05.2017 г. в центъра за услуги и информация на гражданите, който се намира на партера в сградата на Община Берковица на адрес: гр. Берковица, пл.”Йордан Радичков” № 4

Оферти за участие ще се приемат в центъра за услуги и информация на гражданите в сградата на Община Берковица до 17часа на 22.05.2017 г.

Комисията по провеждане на процедурата за предоставяне на концесия на яз.Широка поляна ще отвори получените оферти на 25.05.2017 г. в 13,00 часа в Заседателната зала на Община Берковица на адрес: гр. Берковица, пл.”Йордан Радичков” № 4, ет.1.

За допълнителна информация и разяснения, заинтересованите лица и кандидати за участие следва да подават писмено заявление до Комисията за провеждане на процедурата по отдаване на концесия в Община Берковица.