Актуални Новини, Обяви

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА МЕСТНОСТ “САРАНОВЕЦ”

Община Берковица на основание чл.28б, ал.4 от ППЗСПЗЗ, съобщава на , че е изработен и изложен за проучване  план на новообразуваните имоти,  за част от м-т  “Сарановец” , землище гр. Берковица, в изпълнение на  решение на Районен съд – Берковица.

      На основание чл. 128, ал.5 от ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването в “Държавен вестник”, заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по плановете и придружаващата ги документация до кмета на общината

Вашият коментар