Актуални Новини, Новини

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА РАЙОНЕН СЪД – БЕРКОВИЦА, ЗА МАНДАТ 2020 – 2024 ГОДИНА

Във връзка с изтичане мандата на действащите съдебни заседатели, участващи в разглеждането на наказателни дела в  Районен съд – Берковица и в изпълнение на Протокол № 21 от проведено извънредно заседание на Общински съвет – Берковица в частта относно Решение № 420 на ОбС-Берковица, прието въз основа Докладна записка вх. № РД-92-00-657/07.10.2020 г. от Милован Жан – председател на Общински съвет – Берковица относно избор на комисия за изготвяне на предложения за съдебни заседатели за Районен съд – Берковица, е открита процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд – Берковица, мандат 2020 – 2024 г. и във връзка с Протокол № 1/09.10.2020 г. на Временната комисия по избор на съдебни заседатели

  1. Изисквания към кандидатите:

 

  1. За съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български гражданин, който:

1.1. е на възраст от 21 до 68 години;

1.2. има настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатства;

1.3. има завършено най-малко средно образование;

1.4. не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;

1.5. не страда от психически заболявания.

  1. Съдебен заседател не може да бъде лице, което:

2.1. е съдебен заседател в друг съд;

2.2. е общински съветник от съдебния район, за който е избран;

2.3. участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;

2.4. работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран.

Съдебните заседатели не могат да бъдат избирани за повече от два последователни мандата към Районен съд – Берковица

  1. Необходими документи:

3.1. подробна автобиография, подписана от кандидата;

3.2. нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;

3.3. медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;

3.4. данни за контакт на две лица, към които общинските съвети да се обръщат за препоръки;

3.5. мотивационно писмо;

3.6. писмено съгласие;

3.7. декларация за липса на обстоятелствата по чл.67, ал.3 от ЗСВ;

3.8. документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако кандидатът за съдебен заседател е роден преди 16 юли 1973 г.

Съгласно чл. 68, ал. 4 от ЗСВ  обстоятелството, че кандидатът не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията, се установява служебно от комисията по електронен път или чрез справка за съдимост, издадена от съответното бюро за съдимост по месторождение на кандидата.

Документите се подават в лично или с пълномощно, в срок до 09.11.2020 г. в деловодството на Общински съвет – Берковица в сградата на Общинска администрация – Берковица.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА:

Надя Кралева,

Общински съветник

 

ЗА СПРАВКИ:

Общински съвет – Берковица

Стая 211

Тел. 0953/88697

 

 

Приложение 1a. Заявление за участие в процедурата

Приложение 2. Автобиография на кандидата

Приложение 3. Данни за лицата

Приложение 4a. Декларация писмено съгласие

Приложение 5a. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 67, ал.3 от СЗВ

Приложение 6a. Заявление за проверка за принадлежност

Приложение 7. Мотивационно писмо