Актуални Новини, Обяви

ОБЯВЛЕНИЕ за подбор на психолог за „Създаване на център за предоставяне на интегрирана социална услуга в Община Берковица

111На 17.09.2015 г. между Министерство на труда и социалната политика и Oбщина Берковица е сключен договор № BG05M9OP001-2.002-0075-C001 ”Създаване на център за предоставяне на интегрирана социална услуга в Община Берковица”. Съгласно договора, Oбщина Берковица ще осъществи процедура: по подбор на психолог – 1 бр., предоставящ психологическа подкрепа и консултиране на възрастни хора над 65 г. самотно живеещи, с тежки заболявания и увреждания, както и на семейства, в които има деца с увреждания, както и подкрепа на персонала, предоставящ социални услуги.