Актуални Новини, Новини

ОБЯВЛЕНИЕ НА ВНИМАНИЕТО НА ,,АЛЕКСАНДРИНА- РУСЕ“ ООД

ОБЩИНСКА  АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА

 

О Б Я В Л Е Н И Е

изх.Nо УОСГ-70-00-28(07) от 27.11.2020г.

 

Дирекция „Специализирана администрация”, отдел „СУТ”– Берковица на основание чл.128, ал.3 във връзка с чл.131, ал. 1 и 2 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че  със Заповед №РД-15-812 от 24.11.2020год. на Кмета на Община Берковица е одобрен Подробен устройствен план /ПУП/ – план за регулация и застрояване за ПИ 03928.201.132 по КККР на гр. Берковица/м. Раковица/.

На основание чл. 136, ал.1 и чл. 215, ал.1  от ЗУТ в 14-дневен срок от получаване на настоящото обявление може да обжалвате заповедта чрез ОбА- Берковица до Административен съд-Монтана, в случай, че не сте доволни от проекта.

Обявление