Актуални Новини, Новини

ОБЯВЛЕНИЕ НА ВНИМАНИЕТО НА АНГЕЛ АНГЕЛОВ

ОБЩИНСКА  АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА

 

О Б Я В Л Е Н И Е

изх.Nо УОСГ-94-00-1163(10) от 16.03.2021г.

 

Дирекция „Специализирана администрация”, отдел „СУТ”– Берковица на основание чл.129, ал.2 във връзка с чл.131, ал. 1 и 2 от ЗУТ, Ви уведомява,че е изработен ПУП-ПРЗ на УПИ I 144, XV 144, II 145 в кв. 12 по плана на с. Боровци. Образуване на нов УПИ I по кадастралните граници на обединени ПИ 05654.500.144 и ПИ 05654.500.145 по КК и КР на с. Боровци, общ. Берковица /ул. В. Левски/, с отреждане ,,За жилищно строителство, обществено обслужващидейности и складови и производствени дейности”.

В 14 дневен срок от получаване на настоящето обявление на основание чл.128, ал.5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да прегледат плана в стая 112 на Общинска Администрация – гр.Берковица и да направят писмени възражения, предложения и искания по него, до ОбА- Берковица.

Обявление