Актуални Новини, Новини

ОБЯВЛЕНИЕ НА ВНИМАНИЕТО НА АСЕН ГЕОРГИЕВ

ОБЩИНСКА  АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА

 

О Б Я В Л Е Н И Е

      изх.Nо УОСГ-94-00-1848(05) от 13.04.2021г.

 

Дирекция „Специализирана администрация”, отдел „СУТ”– Берковица на основание чл.129, ал.2 във връзка с чл.131, ал. 1 и 2 от ЗУТ, Ви уведомява, че със Заповед № РД-15-230 от 08.04.2021 год. на Кмета на Община Берковица е одобрен Подробен устройствен план /ПУП/ – план за регулация и застрояване и Работен устройствен план за УПИ I, II и XIV в кв. 105А по регулационния план на гр. Берковица / ПИ 03928.512.101 по КККР на гр. Берковица, ул. Берковска река/.

На основание чл. 136, ал.1 и чл. 215, ал.1 и 4 от ЗУТ в 14-дневен срок от получаване на настоящото обявление може да обжалвате заповедта чрез ОбА- Берковица до Административен съд-Монтана, в случай, че не сте доволни от проекта.

Обявление