Актуални Новини, Новини

ОБЯВЛЕНИЕ НА ВНИМАНИЕТО НА ДАНИЕЛ ТАСОВ НАЙДЕНОВ

ОБЩИНСКА  АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА

 

О Б Я В Л Е Н И Е

изх.Nо УОСГ-94-00-1296(06) от 14.12.2020г.

 

Дирекция „Специализирана администрация”, отдел „СУТ”– Берковица на основание чл.128, ал.3 във връзка с чл.131, ал. 1 и 2 от ЗУТ съобщава на заинтересованите,  че е изработен Подробен устройствен план /ПУП/ – план за регулация за  УПИ XVII, IV, V  и УПИ I в кв. 10 по Регулац. план на с. Котеновци (ул. Трета” №1).

В 14 дневен срок от получаване на настоящето обявление на основание чл.128, ал.5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да прегледат плана в стая 112 на Общинска Администрация – гр.Берковица и да направят писмени възражения, предложения и искания по него, до ОбА- Берковица.

Обявление