Актуални Новини, Новини

ОБЯВЛЕНИЕ НА ВНИМАНИЕТО НА ЕМИЛИЯ ЗАПРЯНОВА

ОБЩИНСКА  АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА

 

О Б Я В Л Е Н И Е

изх.Nо УОСГ-94-00-1562(03) от 02.11.2020г.

 

Дирекция „Специализирана администрация”, отдел „СУТ”– Берковица обявява на заинтересованите, че е изготвено геодезическо заснемане за промяна на граници в пл.№78, кв. 17 и нанасяне на съществуващи, но не отразени сгради по КП на с. Бистрилица, общ. Берковица, одобрен със Заповед 298/16.10.1925г. и 3605/02.10.1925г.

В 14 дневен срок от получаване на настоящето обявление, заинтересованите лица могат да прегледат плана в стая 112 на Общинска Администрация – гр.Берковица и да направят писмени възражения, предложения и искания по него, до ОбА- Берковица.

Обявление