Актуални Новини, Новини

ОБЯВЛЕНИЕ НА ВНИМАНИЕТО НА КОСТАДИН БОЖИНОВ

ОБЩИНСКА  АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА

 

О Б Я В Л Е Н И Е

изх.Nо УОСГ-94-00-4168(12) от 02.12.2020г.

 

Дирекция „Специализирана администрация”, отдел „СУТ”– Берковица на основание чл.129, ал.2 във връзка с чл.131, ал. 1 и 2 от ЗУТ, Ви уведомява,че е изработен ПУП-ПР  на УПИ V , кв. 169 по регулационния план на гр. Берковица,  ПИ 03928.513.28 по КККР на гр. Берковица /ул. Синчец/.

В 14 дневен срок от получаване на настоящето обявление на основание чл.128, ал.5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да прегледат плана в стая 112 на Общинска Администрация – гр.Берковица и да направят писмени възражения, предложения и искания по него, до ОбА- Берковица.

Обявление