Актуални Новини, Новини

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОТДЕЛ „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“

ОБЩИНСКА  АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА

 

О Б Я В Л Е Н И Е

изх.Nо УОСГ-94-00-1552(02) от 27.11.2020г.

 

Дирекция „Специализирана администрация”, отдел „СУТ”– Берковица обявява на заинтересованите, че със Заповед РД-15-817/26.11.2020г. е одобрен проект за промяна в граници на имоти с пл.№730, №731, №732 и №740 в кв.4 /ул. Вардар №3,5/ , заличаване на съборени сгради, корекция в контур на отразени сгради и нанасяне на съществуващи, но не отразени сгради по КП на с. Гаганица общ. Берковица, одобрен със Заповед 151/14.01.1957г.

В 14 дневен срок от получаване на настоящото обявление може да обжалвате Заповедта чрез ОбА- Берковица до Административен съд- Монтана, в случай, че не сте доволни от проекта.

Обявление