Актуални Новини, Новини

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОТДЕЛ „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“

Община Берковица

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА

ОБЯВЛЕНИЕ
изх.Nо УОСГ-10-00-37 (09) от 22.07.2022 г.

Дирекция „Специализирана администрация”, отдел „СУТ”– Берковица на основание чл. 127, ал. 1, чл. 128, ал. 3, чл. 131, ал. 1 и 2 и чл. 136, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че са изработени и изложени за проучване:
1.Проект за изменение на ОУП на Община Берковица за ПИ 07510.50.38 по КК и КР на с. Бързия, общ. Берковица, местност Равнище с цел промяна предназначението на имота от земеделска земя в имот с устройствен режим с допустима промяна на предназначението ,,Водни площи“.
2. Проект за изменение на ПУП-ПР за ПИ 07510.50.38 по КК и КР на с. Бързия, общ. Берковица, местност Равнище и преотреждане в ,,За хидромелиотивно съоръжение – утайник за вода“.
Заинтересованите лица могат да прегледат плана в стая 112 на Общинска Администрация – гр. Берковица и да направят писмени възражения, предложения и искания по него до ОбА – Берковица.