Актуални Новини, Новини

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОТДЕЛ „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“ НА ВНИМАНИЕТО НА СИЛВИЯ КРИВНАЛИЕВА И ЗАХАРИНА ЗАЯКОВА, УЛ. “КОМ” 11 – ГР. БЕРКОВИЦА

Лого - Община Берковица

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА

ОБЯВЛЕНИЕ
изх.Nо УОСГ-94-00-2579 (6) от 23.06.2022 г.

Дирекция „Специализирана администрация”, отдел „СУТ”– Берковица на основание чл. 129, ал. 2 във връзка с чл. 131, ал. 1 и 2 от ЗУТ, Ви уведомява, че със Заповед №РД-15-437 от 23.06.2022 г. на кмета на Община Берковица е одобрен Подробен устройствен план /ПУП/ – план за регулация в обхват на УПИ IV, XI, XII в кв. 76 по регулационния план на гр. Берковица, а именно /ПИ 03928.511.555, ПИ 03928.511.549, ПИ 03928.511.556 по КК и КР на гр. Берковица, ул. “Петър Берон”/.
На основание чл. 136, ал. 1 и чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в 14-дневен срок от получаване на настоящото обявление може да обжалвате заповедта чрез ОбА – Берковица до Административен съд – Монтана, в случай че не сте доволни от проекта.