Актуални Новини, Новини

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОТДЕЛ „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“

Лого - Община Берковица

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА

ОБЯВЛЕНИЕ
изх.Nо УОСГ-94-00-2357 (06) от 15.08.2022 г.

Дирекция „Специализирана администрация”, отдел „СУТ”– Берковица на основание чл. 128, ал. 3 във връзка с чл. 131, ал. 1 и 2 от Закон за устройство на територията /ЗУТ/, съобщава на заинтересованите, че е изработен и изложен за проучване Подробен устройствен план /ПУП/ – план за регулация и застрояване /ПРЗ/ на ПИ 03928.201.146 по КК и КР на гр. Берковица, местност Раковица.
Предвижда се:

  • С ПУП-ПР промяна отреждането му в ,,За производствено и жилищно строителство“;
  • С ПУП-ПЗ се определят застроителните граници на ПИ 03928.201.146 по КК и КР на гр. Берковица, местност Раковица.
    В 14 – дневен срок от получаване на настоящето обявление на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ, заинтересованите лица могат да прегледат плана в стая 112 на Общинска Администрация – гр. Берковица и да направят писмени възражения, предложения и искания по него до ОбА – Берковица.