Актуални Новини, Новини

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОТДЕЛ „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“

Лого - Община Берковица

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА

ОБЯВЛЕНИЕ
изх.Nо УОСГ-94-00-2915 (08) от 12.08.2022 г.

Дирекция „Специализирана администрация”, отдел „СУТ”– Берковица на основание чл. 13а, ал. 6 от ППЗСПЗЗ съобщава на заинтересованите, че със Заповед РД-15-558/02.08.2022 г. е приет Помощен план за бивш земеделски имот на местност Куртов гроб, землище на гр. Берковица, собственост на наследници на Христо Иванов Андонов, попадащ по сега действащата кадастрална карта на гр. Берковица, а именно ПИ с проектни идентификатори по КК и КР на гр. Берковица, както следва:

  • 03928.514.3131 с площ 3175 кв. м.;
  • 03928.514.3132 с площ 3154 кв. м.;
  • 03928.514.3133 с площ 709 кв. м.;
  • 03928.514.68 с площ 2620 кв. м., попадащ върху УПИ XI пл. №65,68 с площ 1047 кв. м., УПИ XII пл. № 65,68 с площ 696 кв. м., УПИ XXII пл. №65,68 с площ 554 кв. м., УПИ XXIII, пл. №65,68 с площ 323 кв. м.
    В – 14 дневен срок от получаване на настоящето обявление, може да обжалвате заповедта чрез ОбА – Берковица до Административен съд – Монтана, в случай, че не сте доволни от проекта.