Актуални Новини, Новини

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОТДЕЛ „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“

Лого - Община Берковица

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА

ОБЯВЛЕНИЕ
изх.Nо УОСГ-94-00-3263 (03) от 16.08.2022 г.

Дирекция „Специализирана администрация”, отдел „СУТ”– Берковица на основание чл. 127, ал. 1, чл. 128, ал. 3, чл. 131, ал. 1 и 2 и чл. 136, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че са изработени и изложени за проучване:
1.Проект за изменение на ОУП на Община Берковица за ПИ 47723.28.44, ПИ 47723.28.30, ПИ 47723.28.74, ПИ 47723.28.39, ПИ 47723.28.40 и ПИ 47723.28.63 по КК и КР на с. Мездрея, общ. Берковица, местност Тутмата, с цел промяна на имотите от устройствена зона ,,Обработваеми земи- ниви/ливади“ в ,,Производствени дейности“;
2. Проект за изменение на ПУП-ПРЗ:

  • В обхват на ПИ 47723.28.44, ПИ 47723.28.30, ПИ 47723.28.74, ПИ 47723.28.39, ПИ 47723.28.40 по КК и КР на с. Мездрея, общ. Берковица местност Тутмата, които се обединяват и новообразуваният имот /ПИ с проектен идентификатор 47723.28.689/ се преотрежда от земеделска земя в ,,За производствени и складови дейности и фотоволтаична електроцентрала /ФЕЦ/;
    – В обхват на ПИ 47723.28.63 по КК и КР на с. Мездрея, общ. Берковица местност Тутмата, който се преотрежда от земеделска земя в ,,За производствени дейности и фотоволтаична централа- ФЕЦ“.
    В 14 – дневен срок от получаване на настоящето обявление на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да прегледат плана в стая 112 на Общинска Администрация – Берковица и да направят писмени възражения, предложения и искания по него до ОбА – Берковица.