Актуални Новини, Новини

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОТДЕЛ „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“

КМЕТСТВО БЪРЗИЯ

ОБЯВЛЕНИЕ
изх. № ИУТИ-11-3271(1) от 17.08.2022 г.

Техническа служба при Кметство Бързия, на основание чл. 128, ал. 3 във връзка с чл. 131, ал. 1 и 2 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че е изработен и изложен за проучване Проект за изменение на подробен устройствен план (ПУП). Проекта предвижда промяна във вътрешните регулационни линии на УПИ I356, УПИ II356,357, УПИ III общ. и XV357 в кв. 26 и на уличната регулация по имотната граница на ПИ 07510.302.640, като вътрешните регулационни линии бъдат поставени в съответствие с границите по КККР на имот 07510.302.357 със съседен 07510.302.640 и 07510.302.356. Между 07510.302.640 и 07510.302.356 по съществуващата бетонова пътека, определяща границите помежду им. В останалата част по граници на имот пл.№356, пл. №357 по план от 1963 г. и по североизточния контур на сграда с идентификатор 07510.302.643.1, която сграда е собственост на възложителите.
В 14 – дневен срок от получаване на настоящето обявление на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да прегледат плана в Техническа служба при Кметство Бързия и да направят писмени възражения, предложения и искания по него до ОбА- Берковица чрез Кметство Бързия.