Актуални Новини, Новини

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОТДЕЛ „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“

Лого - Община Берковица

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА

ОБЯВЛЕНИЕ
изх.Nо УОСГ-70-00-393 (4) от 09.05.2021 г.

Дирекция „Специализирана администрация”, отдел „СУТ”– Берковица на основание чл. 128, ал. 3 във връзка с чл. 131, ал. 1 и 2 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че е изработен и изложен за проучване Подробен устройствен план /ПУП/ – план за регулация и застрояване за ПИ с идентификатор 05654.70.42 и ПИ 05654.70.43, м. Бързия по КК и КР на с. Боровци, общ. Берковица с обединяване на двата имота и образуване на нов ПИ с проектен идентификатор 05654.70.902 и промяна предназначението му за терен ,,За производствени дейности- фотоволтаична електроцентрала и трафопост” /ФЕЦ и ТП/.
В 14 – дневен срок от получаване на настоящето обявление на основание чл.128, ал.5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да прегледат плана в стая 112 на Общинска Администрация – гр. Берковица и да направят писмени възражения, предложения и искания по него, до ОбА – Берковица.