Актуални Новини, Новини

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОТДЕЛ „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“

Лого - Община Берковица

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА

ОБЯВЛЕНИЕ
изх.Nо УОСГ-94-00-2922 (08) от 05.09.2022 г.

Дирекция „Специализирана администрация”, отдел „СУТ”– Берковица на основание чл. 127, ал. 1, чл. 128, ал. 3, чл. 131, ал. 1 и 2 и чл. 136, ал. 1 от Закон за устройство на територията /ЗУТ/, съобщава на заинтересованите, че са изработени и изложени за проучване:
1.Проект за изменение на Общ устройствен план /ОУП/ на Община Берковица за поземлени имоти /ПИ/ с идентификатори 30301.85.62, 30301.85.63, 30301.85.309 по КК и КР на с. Замфирово, общ. Берковица, м-ст Докино с цел промяна предназначението на имотите от устройствена зона, определена за ,,Обработваеми земи-ниви“ в ,,Производствени дейности – ФЕЦ“.
2. Проект за изменение на Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване /ПУП- ПРЗ/ за ПИ с идентификатори 30301.85.62, 30301.85.63, 30301.85.309 по КК и КР на с. Замфирово, общ. Берковица, м-ст Докино. С проекта се предвижда обединяване на трите имота в един нов с проектен идентификатор 30301.85.328 по КК и КР на с. Замфирово, със съгласието на Община Берковица и промяна предназначението в ,,За производствени дейности- ФЕЦ и трафопост“.
Заинтересованите лица могат да прегледат плана в стая 112 на Общинска Администрация – гр. Берковица и да направят писмени възражения, предложения и искания по него до ОбА – Берковица.