Актуални Новини, Новини

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОТДЕЛ „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“

Лого - Община Берковица

ОБЩИНСКА  АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА

ОБЯВЛЕНИЕ

изх.Nо УОСГ-94-00-2922 (10) от 12.09.2022 г.

Дирекция „Специализирана администрация”, отдел „СУТ”– Берковица на основание чл. 128, ал. 1 от Закон за устройство на територията /ЗУТ/, съобщава на заинтересованите, че е изготвен и изложен за проучване ПУП- ПП  и приложена към него план – схема за проектиране на кабелно ел. захранване – 20 kV от съществуващо СРС-20 kV в ПИ 30301.301.835 до нов трафопост /БКТП-20/0.4 kV/ в проектен имот с идентификатор 30301.85.328, получен от обединяване на три имота 30301.85.62, 30301.85.63, 30301.85.309 по КК и КР на с. Замфирово, общ. Берковица.

На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник” заинтересованите лица могат да разгледат проекта в стая 112 на Общинска администрация – Берковица и да направят писмени възражения, предложения и искания до ОбА – Берковица.