Актуални Новини, Новини

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОТДЕЛ „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“

Лого - Община Берковица

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА

ОБЯВЛЕНИЕ
изх.Nо ЕФПП-70-00-51(30) от 27.09.2022 г.

Дирекция „Специализирана администрация”, отдел „СУТ”– Берковица на основание чл. 128, ал. 1 от Закон за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава на заинтересованите, че във връзка с изготвен проект за рехабилитация на общински път MON 1026 (Петрохан –о.п. Берковица)- Берковица- (о.п. Берковица – Благово) от км 0+000 до км. 1+600. е изработен и изложен за проучване Подробен устройствен план /ПУП/- парцеларен план /ПП/ на трасето в обхват: улица с идентификатор 03928.514.125 по КККР на гр. Берковица – „ул. Александровска“ и улица с идентификатор 03928.190.12 по КККР на гр. Берковица извън регулацията на града, като част от КПИИ.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник” заинтересованите лица могат да разгледат проекта в стая 112 на Общинска администрация – Берковица и да направят писмени възражения, предложения и искания до ОбА – Берковица.