Актуални Новини, Новини

СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ПАРАГРАФ 4, АЛ. 2 ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ НА ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА /ЗУТ/

Лого - Община Берковица

ДО БОЙКА ИВАНОВА, Ж.К. МЛАДОСТ 2, БЛ. 22, ВХ. 13, ЕТ. 4, АП. 42, ГР. МОНТАНА

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА

ОБЯВЛЕНИЕ

изх.Nо УОСГ-94-00-3449 (3) от 15.09.2022 г.

Дирекция „Специализирана администрация”, отдел „СУТ”– Берковица на основание чл. 128, ал. 3 във връзка с чл. 131, ал. 1 и 2 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че е изработен и изложен за проучване Подробен устройствен план /ПУП/ – ПР като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/ за ПИ с идентификатор 07510.86.29 по КК и КР на с. Бързия, общ. Берковица, местност Равнище. С проекта се предвижда промяна в отреждането на имота ,,За вилна сграда“ по имотните граници на ПИ 07510.86.29 местност Равнище. Няма промяна на границите на преотредения имот към съседните имоти.

В 14 – дневен срок от получаване на настоящето обявление на основание чл. 128, ал. от ЗУТ заинтересованите лица могат да прегледат плана в стая 112 на Общинска Администрация – гр.Берковица и да направят писмени възражения, предложения и искания по него до ОбА – Берковица.