Актуални Новини, Новини

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОТДЕЛ „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“

Лого - Община Берковица

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА

ОБЯВЛЕНИЕ
изх.Nо УОСГ-94-00-2733 (3) от 22.11.2022 г.

Дирекция „Специализирана администрация”, отдел „СУТ” съобщава на заинтересованите, че със Заповед РД-15-956/21.11.2022 г. е одобрен Проект за изменение и допълване на действащия кадастрален план на с. Песочница, общ. Берковица. С проекта се изменят границите на кадастралния план по отношение на поземлени имоти:

  • 117, трайно предназначение Урбанизирана територия, НТП: ниско застрояване с площ по КП 685 кв. м., проектна площ: 640 кв. м.;
  • 118, трайно предназначение Урбанизирана територия, НТП: ниско застрояване с площ по КП 1184 кв. м., проектна площ: 1241 кв. м.;
  • 119, трайно предназначение Урбанизирана територия, НТП: ниско застрояване с площ по КП 1079 кв. м., проектна площ: 995 кв. м.;
  • 120, трайно предназначение Урбанизирана територия, НТП: ниско застрояване с площ по КП 667 кв. м., проектна площ: 688 кв. м.;
    Границите на имотите са отразени с червен цвят в графичната част на проекта.
    В 14 – дневен срок от получаване на настоящото обявление може да обжалвате Заповедта чрез ОбА- Берковица до Административен съд – Монтана, в случай че не сте доволни от проекта.