Актуални Новини, Новини

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОТДЕЛ „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“

Лого - Община Берковица

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА

ОБЯВЛЕНИЕ
изх.Nо УОСГ-28-00-143 (11) от 18.11.2022 г.

Дирекция „Специализирана администрация”, отдел „СУТ”– Берковица на основание чл. 129, ал. 2 във връзка с чл. 131, ал. 1 и 2 от ЗУТ, Ви уведомява, че със Заповед № РД-15-944/16.11.2022г. на кмета на Община Берковица е одобрен Подробен устройствен план /ПУП/ – план регулация за делба и обединяване на ПИ с идентификатори 03928.52.43, 03928.52.54, 03928.52.56 и 03928.52.40 местност Калешница по КК и КР на гр. Берковица, във връзка с изготвен Технически проект за обект: Пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/ на гр. Берковица
На основание чл. 136, ал. 1 и чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в 14-дневен срок от получаване на настоящото обявление може да обжалвате заповедта чрез ОбА – Берковица до Административен съд – Монтана, в случай че не сте доволни от проекта.