Актуални Новини, Новини

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОТДЕЛ „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“

Лого Община Берковица

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА

ОБЯВЛЕНИЕ
изх.Nо УОСГ-94-00-2817 (9) от 29.12.2022 г.

Дирекция „Специализирана администрация”, отдел „СУТ”– Берковица на основание чл.1 29, ал. 2 във връзка с чл. 131, ал. 1 и 2 от ЗУТ, Ви уведомява, че със Заповед №РД-15-1093 от 29.12.2022 г. на кмета на Община Берковица е одобрен Подробен устройствен план /ПУП/ – план за регулация и застрояване на УПИ V-129, УПИ VI-130 и УПИ VII-134 в кв. 68 по регулационния план на с. Костенци, общ. Берковица, обл. Монтана.
На основание чл. 136, ал. 1 и чл. 215, ал.1 и 4 от ЗУТ в 14-дневен срок от получаване на настоящото обявление може да обжалвате заповедта чрез ОбА – Берковица до Административен съд – Монтана, в случай че не сте доволни от проекта.