Актуални Новини, Новини

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОТДЕЛ „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“

Лого Община Берковица

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА

ОБЯВЛЕНИЕ
изх.Nо УОСГ-94-00-3096 (7) от 02.03.2023 г.

Дирекция „Специализирана администрация”, отдел „СУТ”– Берковица на основание чл. 129, ал. 2 във връзка с чл. 131, ал. 1 и 2 от ЗУТ, Ви уведомява, че със Заповед №РД-15-132 от 28.02.2023 г. на кмета на Община Берковица е одобрен Подробен устройствен план /ПУП/ – план за регулация и застрояване за ПИ с идентификатор 03928.511.629 по КК и КР на гр. Берковица, ул. “Малинарка”. В част регулация проектът предвижда урегулиране и преотреждане на цитирания ПИ в ,,За жилищно строителство, съобразено с действащия Общ устройствен план на гр. Берковица /ОУП/. Застрояването е свободно, нискоетажно, с кота корниз до 10 м.
На основание чл. 136, ал. 1 и чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в 14-дневен срок от получаване на настоящото обявление може да обжалвате заповедта чрез ОбА – Берковица до Административен съд – Монтана, в случай че не сте доволни от проекта.