Актуални Новини, Новини

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОТДЕЛ „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“

Лого Община Берковица

КМЕТСТВО БЪРЗИЯ
ОБЯВЛЕНИЕ
изх. № ИУТИ-11-326(5) от 13.03.2023 г.

Техническа служба при Кметство Бързия на основание чл.129, ал.2, във връзка с чл. 131, ал.1 и 2 от ЗУТ, Ви уведомява, че със Заповед № РД-15-130/28.02.2023год. на Кмета на Община Берковица е одобрен проект за изменение на плана за регулация (ПУП-ПРЗ). Проекта предвижда промяна на предназначението на ПИ 07510.301.217 по КККР на с. Бързия, общ. Берковица, обл. Монтана, местност „Бранището”, да се преотреди „За жилищно строителство” и изменение на неприложена улична регулация по западната граница на ПИ 07510.301.217 по КККР на с. Бързия, като уличните регулационни линии се преместват по кадастралните граници на имота.
На основание чл. 136, ал.1 и чл.215, ал.1 и 4 от ЗУТ в 14- дневен срок от получаване на настоящето обявление може да обжалвате заповедта чрез ОбА – Берковица до Административен съд – Монтана, в случай, че не сте доволни от проекта.