Актуални Новини, Новини

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОТДЕЛ „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“

Лого Община Берковица

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА

ОБЯВЛЕНИЕ
изх.Nо УОСГ-70-00-544 (2) от 24.03.2023 г.

Дирекция „Специализирана администрация”, отдел „СУТ”– Берковица на основание чл. 129, ал. 2 във връзка с чл. 131, ал. 1 и 2 от ЗУТ, Ви уведомява, че със Заповед №РД-15-186 от 24.03.2023 г. на кмета на Община Берковица е одобрен Подробен устройствен план /ПУП/ – план за регулация и застрояване ПИ 03928.514.3 и ПИ 03928.514.4 по КК и КР на гр. Берковица с цел обединяване и определяне отреждането на новообразувания имот с идентификатор 03928.514.276 за ,,Производствени и складови дейности, производство на ел. енергия от ВЕИ“.
На основание чл. 136, ал. 1 и чл. 215, ал.1 и 4 от ЗУТ в 14-дневен срок от получаване на настоящото обявление може да обжалвате заповедта чрез ОбА – Берковица до Административен съд – Монтана, в случай че не сте доволни от проекта.