Актуални Новини, Новини

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОТДЕЛ „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“

Лого Община Берковица

КМЕТСТВО БЪРЗИЯ – ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

ОБЯВЛЕНИЕ
изх. № ИУТИ-11-138(1) от 03.04.2023 г.

Техническа служба при Кметство Бързия, на основание чл. 128, ал. 3 във връзка с чл. 131, ал. 1 и 2 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че е изработен и изложен за проучване Подробен устройствен план ПУП, проект за изменение на плана на регулация- ПР за УПИ VI , УПИ VII, УПИ VIII и УПИ IХ в кв. 46 по регулационния план на с. Бързия, общ. Берковица, като за ПИ 07510.301.369 по КККР на с. Бързия, общ. Берковица, се измени на неприложената дворищна регулация и неприложената улична регулация границите при ОТ 143, която се поставя по имотната граница на ПИ 07510.301.369 по КККР на с. Бързия, общ. Берковица
В 14 – дневен срок от получаване на настоящето обявление на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да прегледат проекта в Техническа служба при Кметство Бързия и да направят писмени възражения, предложения и искания по него, до ОбА – Берковица, чрез Кметство Бързия.