Актуални Новини, Новини

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОТДЕЛ „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“

Лого Община Берковица

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА

ОБЯВЛЕНИЕ
изх.Nо ОП-66-00-127 (57) от 28.04.2023 г.

Дирекция „Специализирана администрация”, отдел „СУТ”– Берковица на основание чл. 128, ал. 3 във връзка с чл. 108, ал. 2 и ал. 3 и чл. 131, ал. 1 и 2 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че е изработена и изложена за проучване Специализирана план-схема по чл. 108 за изграждане на водопровод от ОТ 280 до ОТ 311 по ул. ,,Средна гора”, по плана на гр. Берковица.
В 14 – дневен срок от получаване на настоящето обявление на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да прегледат плана в стая 112 на Общинска Администрация – Берковица и да направят писмени възражения, предложения и искания по него до ОбА – Берковица.