Актуални Новини, Новини

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОТДЕЛ „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“

Лого Община Берковица

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА

ОБЯВЛЕНИЕ
изх.Nо ОП-66-00-127 (60) от 12.05.2023 г.

Дирекция „Специализирана администрация”, отдел „СУТ”– Берковица на основание чл. 108 от Закон за устройство на територията, Ви уведомява, че със Заповед №РД-15-292 от 12.05.2023 г. на кмета на Община Берковица е одобрена План-схема изграждане на водопровод от ОТ 975 до ОТ 980 по ул. ,,Хан Крум”, по плана на гр. Берковица.
На основание чл. 136, ал. 1 и чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в 14-дневен срок от получаване на настоящото обявление може да обжалвате заповедта чрез ОбА – Берковица до Административен съд – Монтана, в случай че не сте доволни от проекта.