Актуални Новини, Новини

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОТДЕЛ „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“

Лого Община Берковица

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА

ОБЯВЛЕНИЕ
изх.Nо УОСГ-94-00-2629 (6) от 18.05.2023 г.

Дирекция „Специализирана администрация”, отдел „СУТ”– Берковица на основание чл. 129, ал. 2 във връзка с чл. 131, ал. 1 и 2 от ЗУТ, Ви уведомява, че със Заповед №РД-15-296 от 12.05.2023 г. на кмета на Община Берковица е одобрен Подробен устройствен план /ПУП/ – ПР в обхват УПИ IV406, V415 в кв. 38 по регулационния план на с. Боровци, общ . Берковица, по имотни граници на ПИ 05654.500.406 с ПИ 05654.500.415 и със съседните имоти по КК и КР на с. Боровци, а именно със съседен УПИ VI416, УПИ VIII414, УПИ XIV409 и УПИ XV407,408 в кв. 38 и изменение на улична регулация за улица с ОТ 132-ОТ 135 по съществуващи сгради и масивни огради.
На основание чл. 136, ал. 1 и чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в 14-дневен срок от получаване на настоящото обявление може да обжалвате заповедта чрез ОбА – Берковица до Административен съд – Монтана, в случай че не сте доволни от проекта.