Актуални Новини, Новини

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОТДЕЛ „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“

Лого Община Берковица

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА

ОБЯВЛЕНИЕ
изх.Nо УОСГ-94-00-3263 (12) от 05.06.2023 г.

Дирекция „Специализирана администрация”, отдел „СУТ”– Берковица на основание чл. 129, ал. 2 във връзка с чл. 131, ал. 1 и 2 от ЗУТ, Ви уведомява, че със Заповед №РД-15-329 от 31.05.2023 г. на кмета на Община Берковица е одобрен ПУП-ПРЗ за ПИ 47723.28.44, 47723.28.30, 47723.28.74, 47723.28.39 и 47723.28.40 по КК и КР на с. Мездрея, общ. Берковица, местност Тутмата.
С ПУП-част регулация се предвижда обединяване на имотите в един имот с проектен идентификатор 47723.28.689 и за него се предвижда преотреждане ,,За производствени и складови дейности“.
Бъдещото застрояване е посочено с пунктирана линия, съгласно графичната част.
На основание чл. 136, ал. 1 и чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в 14-дневен срок от получаване на настоящото обявление може да обжалвате заповедта чрез ОбА – Берковица до Административен съд – Монтана, в случай че не сте доволни от проекта.