Актуални Новини, Новини

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОТДЕЛ „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“

Лого Община Берковица

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА

ОБЯВЛЕНИЕ
изх.Nо УОСГ-70-00-594 (03) от 05.06.2023 г.

Дирекция „Специализирана администрация”, отдел „СУТ”– Берковица на основание чл. 128, ал. 3, чл. 131, ал. 1 и 2 и чл. 136, ал. 1, чл. 134, ал. 3 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че са изработени и изложени за проучване:
1.Проект за изменение на ОУП на Община Берковица за ПИ 14297.17.72, 14297.17.100, 14297.17.104 по КК и КР на с. Гаганица, гр. Берковица, местност Кръстовете с цел промяна предназначението на имота от земеделска земя в нов устройствен режим ,,За производствени дейности“.
2. Проект за изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ 14297.17.72 по КК и КР на с. Гаганица, общ. Берковица, местност Кръстовете, с който се предвижда разделяне и промяна предназначение на цитирания имот, като от него се отели нов имот с проектен идентификатор 14297.17.527 с отреждане за ,,Производствени дейности-ФЕЦ и ТП“, а останалата част от него се присъединява към вече преотредения с предишен ПУП ПИ 14297.17.525.
Заинтересованите лица могат да прегледат плана в стая 112 на Общинска Администрация – Берковица и да направят писмени възражения, предложения и искания по него до ОбА- Берковица.