Актуални Новини, Новини

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОТДЕЛ „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“

Лого Община Берковица

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА

ОБЯВЛЕНИЕ
изх.Nо УОСГ-94-00-3020 (11) от 04.07.2023 г.

Дирекция „Специализирана администрация”, отдел „СУТ”– Берковица на основание чл. 128, ал. 3, чл. 131, ал. 1 и 2 и чл. 136, ал. 1, чл. 134, ал. 3 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че са изработени и изложени за проучване:
1. Проект за изменение на ОУП на Община Берковица за ПИ с идентификатор 03928.151.9, местност Долна Кория, землище Берковица, с цел промяна предназначението на имота за курортно рекреационна дейност.
2. Проект за изменение на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 03928.151.9, местност Долна Кория, землище Берковица с цел преотреждане и определяне на конкретно предназначение ,,За курортно рекреационна дейност – вила“. Кадастралните граници да се запазят без изменение.
Заинтересованите лица могат да прегледат плана в стая 112 на Общинска Администрация – Берковица и да направят писмени възражения, предложения и искания по него до ОбА – Берковица.