Актуални Новини, Новини

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОТДЕЛ „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“

Лого Община Берковица

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА

О Б Я В Л Е Н И Е
изх.Nо ЕФПП-28-00-15 (19) от 11.07.2023 г.

Дирекция „Специализирана администрация”, отдел „СУТ”– Берковица на основание чл. 128, ал. 3 във връзка с чл. 108, ал. 2 и ал. 3 и чл.131, ал. 1 и 2 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че е изработена и изложена за проучване Специализирана план- схема по чл. 108 за реконструкция на канализационен клон в кв. “Заряница” по ул. “Калето” от ОК 40 до РШП преди моста и допълването на Плана за улична регулация, одобрен с Решение 1200/27.04.2018 г. на ОбС- Берковица.
В 14 – дневен срок от получаване на настоящето обявление на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да прегледат плана в стая 112 на Общинска Администрация – Берковица и да направят писмени възражения, предложения и искания по него до ОбА – Берковица.