Актуални Новини, Новини

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОТДЕЛ „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“

Лого Община Берковица

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА

ОБЯВЛЕНИЕ
изх.Nо ЕФПП-28-00-15 (20) от 14.07.2023 г.

Дирекция „Специализирана администрация”, отдел „СУТ”– Берковица на основание чл. 129, ал. 2 във връзка с чл. 131, ал. 1 и 2 от ЗУТ, Ви уведомява, че със Заповед №РД-15-481 от 14.07.2023 г. на кмета на Община Берковица е одобрена специализирана план-схема по чл. 108 за реконструкция на канализационен клон в кв. Заряница по ул. “Калето” от ОК 40 до РШП преди моста и допълването на Плана за улична регулация, одобрен с Решение 1200/27.04.2018 г. на ОбС – Берковица.
На основание чл. 136, ал. 1 и чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в 14-дневен срок от получаване на настоящото обявление може да обжалвате заповедта чрез ОбА – Берковица до Административен съд – Монтана, в случай че не сте доволни от проекта.