Актуални Новини, Новини

ОБЯВЛЕНИЕ НА ОТДЕЛ „СТРОИТЕЛСТВО И УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА“

Лого Община Берковица

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – БЕРКОВИЦА

ОБЯВЛЕНИЕ
изх.Nо ОП-66-00-127 (71) от 26.07.2023 г.

Дирекция „Специализирана администрация”, отдел „СУТ”– Берковица на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че е изработен и изложен за проучване:
Подробен устройствен план /ПУП/- парцеларен план /ПП/ на обект: Проект за трасе на водопроводно отклонение от пречиствателна станция в ПИ 07510.84.14 по КК и КР на с. Бързия, общ. Берковица, обл. Монтана през ПИ 07510.86.25, 07510.50.11, 07510.301.358, 07510.61.10, 07510.255.1, до табела край с. Бързия.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник” заинтересованите лица могат да разгледат проекта в стая 112 на общинска администрация и да направят писмени възражения, предложения и искания до ОбА-Берковица. /Обн. В ДВ бр. 62/21.07.2023 г.